خرید کتاب Globalisation of Technology :

[ad_1]

این کتاب جهانی سازی فناوری و نوآوری در دنیای مدرن را بررسی می کند. مشاغل از جهات مختلف جهانی می شوند ، به عنوان مثال با صادرات ، خرید اجزا و مواد از سایر کشورها (تجارت B2B) ، برون سپاری ، مجوز دادن به فن آوری ها و تولید و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI). هزینه های معامله و مزایای مکان نقشی اساسی در انتخاب بهترین حالت جهانی شدن دارند. مجموعه ای از س importantالات مهم – از جمله اینکه عوامل کشش و فشار م Fثر در سرمایه گذاری مستقیم خارجی چیست ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی از یک کشور در حال توسعه مانند هند به مشارکت در شبکه های تولید بین المللی کمک می کند و سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز همکاری می کند جنبش های چرخه کسب و کار – همچنان در دانش روزافزون جهانی سازی فناوری بوجود می آیند. این کتاب به این موضوعات ، و همچنین پیامدهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، به ویژه با توجه به فناوری ، بهره وری و سرریز تحقیق و توسعه پرداخته است. موضوعات مربوط به نوآوری ها ، تحقیق و توسعه ، تجارت درون صنعتی و مدیریت دانش نیز بحث شده است.

[ad_2]

کتاب Globalisation of Technology :