خرید کتاب Green Inside Activism for Sustainable Development : Political Agency and Institutional Change

[ad_1]

این کتاب چگونگی تبدیل نهادهای بخش دولتی برای حمایت بهتر از توسعه پایدار را با بررسی مفهوم سبز در درون فعالیت و اهمیت آن برای تغییر نهادی در نظر گرفته است. ثابت شده است که پدیده کنشگری داخلی برای تغییر سیاست های سبز بسیار مهم است و این کتاب بر مقامات دولتی به عنوان فعالان داخلی سبز متعهد به ارزش های سبز و درگیر جنبش اجتماعی متمرکز است ، از طریق مدیریت دولتی برای تغییر سیاست های عمومی استراتژیک عمل می کند و موسسات همسو با این تعهد ارزشمند. این کتاب نظریه پردازی می کند که چگونه سبز در داخل فعالیت می تواند از طریق تغییر نهادی به توسعه پایدارتر کمک کند. این نظریه پردازی مبتنی بر مباحث نظری بسیار مرتبط در ادبیات موجود است و به آنها اشاره دارد. نویسندگان همچنین مشروعیت فعالیت داخلی و چگونگی سازش آن با آرمان های دموکراتیک را مورد توجه قرار می دهند. این کار پیشگامانه برای دانشجویان و دانشمندان سیاست های عمومی ، علوم سیاسی و سیاست های زیست محیطی انجام شده است.

[ad_2]

کتاب Green Inside Activism for Sustainable Development : Political Agency and Institutional Change