خرید کتاب Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces

[ad_1]

این کتاب مجموعه ای منظم از آخرین دانش در زمینه تحقیقاتی در حال تعامل گازهای گلخانه ای با سیستم های رس است. نتایج غیر منتظره از جدیدترین مطالعات – مانند ظرفیت جذب غیر معمول و هیسترزیس جاذب رسهای تورم – فعالیت نظری را در این زمینه جذاب برانگیخته است. Classical Molecular Dynamics (MD) تورم ناشی از درهم آمیختگی مولکول های آب و تا حدی از مولکول های CO2 در لایه های رس را توضیح می دهد. با این حال ، تغییرات فرکانس غیرمعمول در اثر انگشت مادون قرمز گذرا از مولکول های مقطعی و کربناته شدن تسریع شده پس از آن فقط از طریق مدل سازی مکانیکی کوانتوم قابل حل است. این کتاب یک راهنمای ساده (از ساده به پیچیده) برای تلاش های تحقیقاتی پیشرفته تر در این زمینه را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Greenhouse Gases and Clay Minerals : Enlightening Down-to-Earth Road Map to Basic Science of Clay-Greenhouse Gas Interfaces