خرید کتاب Handbook of Disaster Research :

[ad_1]

این کتابچه راهنمای به موقع بر این اصل استوار است که بلایا ساختاری اجتماعی هستند و بر تحقیقات در مورد بلایای علوم اجتماعی تمرکز دارند. این یک رویکرد میان رشته ای در برابر بلایا با کاربردهای نظری ، روش شناختی و عملی را فراهم می کند. توجه به موضوعات مفهومی مربوط به مفهوم “فاجعه” و مباحث روش شناختی مربوط به تحقیقات در مورد فاجعه مورد توجه قرار می گیرد. اینها شامل سیستم های اطلاعات جغرافیایی به عنوان یک ابزار تحقیقاتی مفید و پیامدهای آن برای تحقیقات آینده است. این اثر مهم اولین مجموعه بین رشته ای از تحقیقات مربوط به فاجعه است که اکنون وجود دارد ، در حالی که نحوه رشد این رشته را بیان می کند.

[ad_2]

کتاب Handbook of Disaster Research :