خرید کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :

[ad_1]

در این کتاب راهنما ، محققان علوم اجتماعی که بر پایداری تمرکز دارند ، یافته های خود را از جمله کارهای تجربی ، مطالعات موردی ، آموزش و یادگیری نوآوری ها و پروژه های کاربردی ارائه و بحث می کنند. بدین ترتیب ، این کتاب زمینه ای برای انتشار اطلاعات ، ایده ها و تجربیات به دست آمده در اجرای پروژه های تحقیقاتی ، به ویژه ابتکاراتی است که رفتار ، تصمیم گیری یا سیاست ها را تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر این ، این رویکردها و پروژه های روش شناختی را معرفی می کند که هدف آنها درک بهتر پایداری در جامعه و بخش های اقتصادی است. این بررسی اجمالی چند رشته ای ، کار محققان از طیف علوم اجتماعی را ارائه می دهد. این تفکر نوآورانه در مورد تأثیر علوم اجتماعی بر توسعه پایدار و بالعکس را تحریک می کند.

[ad_2]

کتاب Handbook of Sustainability and Social Science Research :