خرید کتاب Handheld Total Chemical and Biological Analysis Systems : Bridging NMR, Digital Microfluidics, and Semiconductors

[ad_1]

کتاب Handheld Total Chemical and Biological Analysis: Bridging NMR ، Microfluidics Digital و Semiconductors در طراحی جامع ریزسیستم های تشدید مغناطیسی هسته ای (NMR) برای سنجش های شیمیایی و بیولوژیکی in vitro بر اساس تراشه های نیمه رسانا و آهن ربا قابل حمل تمرکز دارد. مکانیسم های مختلف تشخیص برای تجزیه و تحلیل CMOS در شرایط آزمایشگاهی مقایسه می شود ، معیارهای اصلی طراحی گیرنده CMOS برای اندازه گیری NMR نشان داده می شود و بهینه سازی های سطح سیستم پلت فرم CMOS NMR با استفاده از میکروسیالات دیجیتال و توابع مختلف فن آوری CMOS مورد بحث قرار می گیرد. دو سیستم عامل CMOS NMR پیاده سازی شده اند که هر یک بر جنبه های مختلف بهینه سازی تمرکز دارند.

[ad_2]

کتاب Handheld Total Chemical and Biological Analysis Systems : Bridging NMR, Digital Microfluidics, and Semiconductors