خرید کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems

[ad_1]

در مطالعه خود ، جوزف دامپلر ارتباط زیادی بین محتوای ماده خشک کنسانتره شیر و حداکثر ترکیبات دما و زمان برای عملیات حرارتی شیر بدون چربی غلیظ و بدون انعقاد قابل مشاهده نشان می دهد. بیشتر نویسنده اظهار داشت که عملیات حرارتی مستقیم نسبت به عملیات حرارتی غیرمستقیم برای ذخیره کنسانتره های شیر مایع یا ضد عفونی نمودن شیر غلیظ قبل از خشک شدن با اسپری برتر است.

[ad_2]

کتاب Heat Stability of Concentrated Milk Systems : Kinetics of the Dissociation and Aggregation in High Heated Concentrated Milk Systems