خرید کتاب High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation : 8th International Workshop, PMBS 2017, Denver, CO, USA, November 13, 2017, Proceedings

[ad_1]

این کتاب اسناد و مدارک ارجاع شده هشتمین کارگاه بین المللی مدل سازی عملکرد ، معیار سازی و شبیه سازی سیستم های محاسباتی با عملکرد بالا ، PMBS 2017 است که در نوامبر 2017 در دنور ، کلرادو ، ایالات متحده برگزار شد. 10 اسناد کامل و 3 مقاله کوتاه موجود در این جلد با دقت بررسی و از بین 36 پیشنهاد انتخاب شد. آنها در بخشهای موضوعی سازماندهی شدند به نام: ارزیابی و تجزیه و تحلیل عملکرد. مدل سازی و شبیه سازی عملکرد و مقالات کوتاه

[ad_2]

کتاب High Performance Computing Systems. Performance Modeling, Benchmarking, and Simulation : 8th International Workshop, PMBS 2017, Denver, CO, USA, November 13, 2017, Proceedings