خرید کتاب Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities

[ad_1]

این کتاب مروری دارد بر عوارضی که اکنون آموزش عالی در جهان عرب با آن روبرو است. این مقاله درباره اینکه آیا حاکمیت در آموزش عالی بین المللی در کشورهای عربی با توجه به تفاوت آنها در سیستم های سیاسی ، فرهنگ ها ، منافع ، نگرانی ها و درگیری های متعدد از اهمیت ویژه ای برخوردار است ، بحث می کند. جامعه عرب بیش از هر زمان دیگری به تقویت حاکمیت آموزش عالی خود برای پاسخگویی به چالش ها و خواسته های فعلی نیاز دارد. حاکمیت آموزش عالی در جهان عرب شامل بینش هایی از دنیای واقعی است و توسط متخصصان بین المللی با هدف ایجاد جرقه ای برای امید به آینده بهتر با درک روشن تر از نحوه حرکت به جلو نوشته شده است.

[ad_2]

کتاب Higher Education Governance in the Arab World : Exploring the Challenges of the Education Sector and Social Realities