خرید کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective

[ad_1]

این کتاب به یک س centralال اصلی می پردازد: چگونه شناخت در تاریخ بشر ظهور کرد؟ از منظر تاریخی – فرهنگی ، عصب روانشناختی به این سال می پردازد و شواهد مربوط به ریشه های تاریخی فعالیت شناختی را تحلیل می کند. اطلاعات مربوط به تفاوت بین فرهنگی در عملکرد عصب روانشناختی را ادغام می کند. و بحث می کند که چگونه اتخاذ یک دیدگاه تاریخی و فرهنگی در علوم اعصاب رفتاری می تواند به درک بهتری از شناخت کمک کند. سرانجام ، دستورالعمل های کلی برای تحقیقات آینده در منطقه ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Historical Development of Human Cognition : A Cultural-Historical Neuropsychological Perspective