خرید کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد جدید برای کشف مدل را بر اساس ترکیبی از قوانین بین نقاط مهم ادراک (PIPs) و نمایش تقریب نمادین کل (SAX) بهینه شده توسط الگوریتم ژنتیک (GA) توصیف می کند. روش پیشنهادی با داده های واقعی از شاخص S & P500 آزمایش شده است و تمام نتایج بدست آمده از استراتژی Buy & Hold بهتر عمل کرده اند. سه مورد موردی مختلف توسط نویسندگان ارائه شده است.

[ad_2]

کتاب Identifying Patterns in Financial Markets : New Approach Combining Rules Between PIPs and SAX