خرید کتاب Imagined Futures : Hope, Risk and Uncertainty

[ad_1]

این کتاب نتایج یک تحقیق مبتنی بر مصاحبه اخیر در مورد چگونگی مشاهده 28 جوان بزرگسال در ملبورن ، استرالیا و آینده شخصی و اجتماعی آنها را نشان می دهد. با این کار ، مواردی مانند چگونگی تصور افراد از آینده جامعه خود و اینکه آیا هیچ ارتباطی با نحوه درک و ارتباط آنها با آینده شخصی خود دارد ، بیان می شود. تصورات آینده مصاحبه شوندگان نیز در رابطه با گزارش های نظری تأثیرگذار که سعی در شناسایی شخصیت جامعه معاصر و همراه با آن افق آینده دارند ، در نظر گرفته می شود. با استفاده از این بحث ، چند روش جایگزین برای مفهوم سازی تجارب خرد تفکر آینده نگر پیشنهاد شده و به نقشی که امید می تواند در این فرآیند بازی کند پرداخته شده است. این کتاب برای خوانندگان علاقه مند به جامعه شناسی ریسک و عدم اطمینان ، زمان و جوانی است.

[ad_2]

کتاب Imagined Futures : Hope, Risk and Uncertainty