خرید کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria

[ad_1]

این کتاب نسخه های گسترده ای از بهترین مقالات ارائه شده در کنفرانس مشترک جهانی مهندسی صنایع و مناطق کاربردی آن (GJCIE) را که در تاریخ 20 تا 21 ژوئیه سال 2017 در وین برگزار شد ، جمع آوری می کند. زمینه های عمده تحقیقات مرتبط ، یعنی مهندسی صنایع ، مهندسی فناوری و مدیریت و مدیریت مهندسی سیستم های بهداشتی. هدف این کتاب ادغام نظریه و عمل و ادغام دیدگاه های مختلف ، از دانشگاهی تا صنعتی و دولتی است.

[ad_2]

کتاب Industrial Engineering in the Industry 4.0 Era : Selected papers from the Global Joint Conference on Industrial Engineering and Its Application Areas, GJCIE 2017, July 20–21, Vienna, Austria