خرید کتاب Information- and Communication Theory in Molecular Biology :

[ad_1]

این مونوگرافی اصلاح شده یافته های تحقیق بین رشته ای را که از برنامه اولویت “نظریه اطلاعات و ارتباطات در زیست شناسی مولکولی (InKoMBio ، SPP 1395)” تهیه شده است ، تأمین مالی توسط بنیاد تحقیقات آلمان DFG ، از سال 2010 تا 2016 ارائه می دهد. طیف موضوعی بسیار گسترده است و شامل جنبه هایی از جمله میکرو RNA ها به عنوان بخشی از ارتباطات سلولی ، جریان اطلاعات در مسیر سیگنالینگ پستانداران ، ارتباطات سلول و سلول ، ساختارهای نشانه شناختی در سیستم های بیولوژیکی و همچنین استفاده از روش های تئوری اطلاعات در تجزیه و تحلیل ، محدود نمی شود. اثر متقابل پروتئین مخاطبان هدف عمدتا شامل متخصصان تحقیق در زمینه پردازش سیگنال های بیولوژیکی هستند ، اما این کتاب برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز مفید است.

[ad_2]

کتاب Information- and Communication Theory in Molecular Biology :