خرید کتاب Innovation Society Today : Perspectives, Fields, and Cases

[ad_1]

این کتاب دیدگاه های نظری جدیدی در مورد نوآوری ارائه می دهد ، فرایندهای نوآوری در زمینه های مختلف نوآوری را تجزیه و تحلیل می کند و مطالعات موردی را ارائه می دهد که نشان دهنده تنوع زمینه های نوآوری است. نوآوری تا چه اندازه و به چه معنا ویژگی جوامع امروز ماست؟ نوآوری ها دیگر محدود به حوزه اقتصادی نیستند. امروزه آنها را تقریباً در همه زمینه های جامعه می یابیم. بازیگران مختلف به روش های متفاوت و فزاینده ای متفکر ، نوآوری ایجاد می کنند. مفاهیم ، روش ها و فرم های نهادی جدید مانند منبع باز ، سرمایه گذاری گسترده یا پانل های شهروندان طیف را گسترش می دهد.

[ad_2]

کتاب Innovation Society Today : Perspectives, Fields, and Cases