خرید کتاب Integrating the Third Tier in the Indian Federal System : Two Decades of Rural Local Governance

[ad_1]

این کتاب در مورد تحول سطح سوم سیستم فدرال هند ، با تمرکز بر اداره محلی روستایی (معروف به Panchayati Raj) در پس زمینه ادبیات نظری و تجربی مهم در مورد ارتباط و اثربخشی ارائه خدمات در سیستم ، بحث می کند. غیرمتمرکز عملکرد پنجگانه Panchayati Raj را در دو دهه گذشته از حیات خود ارزیابی کنید. این کتاب پیشگام همچنین در مورد رفتار با دولت سطح سوم در چارچوب انتقال مالیات بین دولتی و ترسیم نهاد منحصر به فرد خودگردانی محلی در ایالت های شمال شرقی هند بحث می کند. با توجه به روابط مالی مبهم و تکامل یافته بین سه سطح دولت ، مشاهده شد که خودگردان های سطح پایین محلی هنوز به طور واقعی مجاز نبوده اند. در این کتاب ادغام دولت سطح سوم در سیستم فدرال هند بحث شده و چگونگی دستیابی به این هدف پیشنهاد شده است.

[ad_2]

کتاب Integrating the Third Tier in the Indian Federal System : Two Decades of Rural Local Governance