خرید کتاب Intelligent Microgrid Management and EV Control Under Uncertainties in Smart Grid :

[ad_1]

در این کتاب آخرین تحقیق در مورد کنترل هوشمند دو م componentsلفه مهم در شبکه های هوشمند ، یعنی شبکه های کوچک (MG) و وسایل نقلیه الکتریکی (EV) بحث شده است. این برنامه بر توسعه چارچوب های نظری و پیشنهاد الگوریتم های متناظر برای برنامه ریزی بهینه عناصر مجازی با عدم قطعیت های مختلف متمرکز است تا بتواند کل هزینه عملیاتی ریز شبکه یا سیستم شارژ وسایل نقلیه الکتریکی را به حداقل رسانده و سیستم ها را تثبیت کند. با فاکتورهای تصادفی در فرمول بندی مسئله و الگوریتم های مربوطه طراحی شده ، بینشی در مورد نحوه مدیریت عدم قطعیت و توسعه استراتژی های منطقی در عملکرد سیستم های شبکه هوشمند فراهم می کند. نوشته شده توسط متخصصان برجسته ، منبع ارزشمندی برای محققان ، دانشمندان و مهندسان در زمینه مدیریت هوشمند شبکه های برق آینده است.

[ad_2]

کتاب Intelligent Microgrid Management and EV Control Under Uncertainties in Smart Grid :