خرید کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India

[ad_1]

این کتاب ، بخشی از یک مجموعه ، تلاش می کند تا جغرافیای آسیا را دوباره تصور کند. این جلد به جای یک هسته ساکن در شرق آسیا ، حاشیه جنوب آسیا را تجزیه و تحلیل می کند ، همانطور که در گروه تجارت ASEAN و نقش آن در توسعه روابط بین المللی آسیا نماد است. مشارکت کنندگان بسیاری از کارشناسان برجسته در این زمینه را تضمین می کنند که این کتاب متن مرجع دانشجویان ، دانش پژوهان و تصمیم گیرندگان جامعه مدنی است که طیف سیاسی معاصر آسیا را در زمان واقعی کشف می کنند.

[ad_2]

کتاب International Relations and Asia’s Southern Tier : ASEAN, Australia, and India