خرید کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015

[ad_1]

این مجموعه از کتاب ها شامل مقالاتی است که توسط همکاران بررسی شده است و توسط همایش های بین المللی ژئودزی برگزار می شود. وی عمدتاً به مباحث مربوط به ژئودزی زمین می پردازد: سیستم مرجع زمین ، میدان جاذبه زمین ، ژئودینامیک و چرخش زمین ، موقعیت یابی و کاربردهای مهندسی.

[ad_2]

کتاب International Symposium on Earth and Environmental Sciences for Future Generations : Proceedings of the IAG General Assembly, Prague, Czech Republic, June 22-July 2, 2015