خرید کتاب Introduction to Statistical Methods in Pathology :

[ad_1]

این متن یک بررسی جامع و عملی از روشهای اصلی آماری در آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی را ارائه می دهد. این مفاهیم آماری استفاده شده در آسیب شناسی و پزشکی آزمایشگاهی است. اطلاعات ارائه شده برای پاتولوژیست ها هم از نظر تمرین بالینی روزمره و هم از نظر تحقیقات و فعالیت های دانشگاهی مرتبط است. متن با توضیح مفاهیم اساسی آمار آغاز خواهد شد. در بخشهای بعدی ، این مفاهیم اساسی گسترش یافته و کاربردهای منحصر به فردی از روشهای آماری در آسیب شناسی و عمل پزشکی آزمایشگاهی ارائه می شود. بخشهای دیگر متن ، روش تحقیق پاتولوژی را توضیح می دهد که طیف گسترده ای از موضوعات ، از طراحی مطالعه تا تجزیه و تحلیل داده ها را پوشش می دهد. سرانجام ، مفاهیم غنی از داده جدیدی ارائه شده است که در تحقیقات پاتولوژیک و آسیب شناسی در حال ظهور است ، مانند آسیب شناسی مولکولی و انفورماتیک آسیب شناسی. دانشجویان پزشکی

[ad_2]

کتاب Introduction to Statistical Methods in Pathology :