خرید کتاب Investigation of Spatial Control Strategies with Application to Advanced Heavy Water Reactor :

[ad_1]

این کتاب به بررسی تکنیک های مختلف کنترل مکانی برای تنظیم توزیع نیروی مکانی در راکتورهای پیشرفته آب سنگین (AHWR) می پردازد. این کار با مرور ادبیات مربوط به مدل سازی و کنترل راکتورهای بزرگ آغاز می شود. این همچنین یک مدل هسته گره ای را براساس تقریب اختلاف محدود ارائه می دهد ، زیرا هسته AHWR به 17 گره نسبتاً بزرگ تقسیم شده است. علاوه بر این ، این یک مدل غیر خطی را معرفی می کند که پارامترهای مهم حرارتی-هیدرولیکی AHWR را مشخص می کند و آن را در مدل نوترونی ادغام می کند تا یک مدل حرارتی هیدرولیکی نوترون-هیدرولیک AHWR را به دست آورد. این کتاب همچنین یک مدل غیرخطی برداری شده از AHWR را ارائه می دهد و آن را در محیط MATLAB / Simulink پیاده سازی می کند. سپس مدل راکتور به توان اسمی خطی شده و به شکل یک متغیر حالت استاندارد قرار می گیرد. این ویژگی 90 حالت ، 5 ورودی و 18 خروجی دارد. سرانجام ، در مورد تکنیک های کنترل برای یک مدل غیرخطی AHWR بحث می شود. این کتاب ثابت خواهد کرد که یک منبع ارزشمند برای مهندسان حرفه ای و متخصصان پیاده سازی ، محققان و دانشجویان است.

[ad_2]

کتاب Investigation of Spatial Control Strategies with Application to Advanced Heavy Water Reactor :