خرید کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan

[ad_1]

این کتاب الگوی جدیدی از دولت های نوآور در آسیا ، در سطوح شهرداری ، منطقه ای و ملی ، بر اساس تئوری ایجاد دانش در مدیریت و منجر به تحول سازمانی و اصلاح سیاست ها در مدیریت دولتی ارائه می دهد. با تمرکز بر اندونزی ، فیلیپین ، تایلند ، ویتنام و ژاپن ، این کتاب بر اساس نتایج یک پروژه تحقیقاتی مشترک است که برای شناسایی عوامل م theثر در اثر بخشی یا عملکرد مدیریت دولتی با استفاده از تئوری مدیریت دانش بنیان که از سالهای 18 آغاز شده بخشهای خصوصی به مدیریت بخش دولتی.

[ad_2]

کتاب Knowledge Creation in Public Administrations : Innovative Government in Southeast Asia and Japan