خرید کتاب La biodiversité en quête de santé : De nouvelles justifications pour protéger la nature

[ad_1]

روابط بین تنوع زیستی و سلامت اکنون به ویژه در برنامه های مختلف ملی و منطقه ای کاملاً تثبیت و رسمی شده است. این کتاب از ده ها مصاحبه با پزشکان ، زیست شناسان ، دامپزشکان ، بوم شناسان ، اپیدمیولوژیست ها ، رهبران سازمان های غیردولتی و بازیگران مختلف نهادی ساخته شده است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در توسعه و تقویت این رابطه مشارکت داشته اند. این مطالعه خوانده شده از مطالب مختلف برنامه های بهداشت محیط و ردیابی ساخت پیوند تنوع زیستی – بهداشت است. این سهم مخاطرات این پیوندها ، رویکردهای مختلف ایجاد شده یا حتی مخالف آنها ، و همچنین رزروها ، س questionsالات و نتایج را برجسته و تحلیل می کند.

[ad_2]

کتاب La biodiversité en quête de santé : De nouvelles justifications pour protéger la nature