خرید کتاب La biodiversité partagée

[ad_1]

تنوع زیستی غنی در سرزمین های خارج از کشور ، دامن زدن به حرص و آز ، موجب ایجاد زیست دزدی شده است ، که شامل سو the استفاده از این ثروت ها ، اعم از حیوانی و گیاهی ، زمینی و دریایی است. این قانون ، ابتدا بین المللی ، سپس محلی و ملی ، به دنبال راه حل هایی برای حفاظت کافی از جلوگیری از بیش از حد حرمت طبیعت و تقسیم عادلانه منافع حاصل از توسعه این منابع بیولوژیکی ، برای یک تنوع زیستی به اشتراک گذاشته شده است.

[ad_2]

کتاب La biodiversité partagée