خرید کتاب La bouche de la grotte : Roman

[ad_1]

این غار ، استعاره ای از زندان در طاقنمای قصری است که در آن پادشاه همه کسانی را که می توانند مانعی برای قدرت او باشند در آن نگه می دارد. این زندگی ساکرایلی ها است ، از طریق شخصیت های کمدی ، بورلسک و همچنین اسراف. نقاشی دیواری که برجسته سنت است (نقش غرور ، اعتقادات ، آیین های مذهبی و آئین های فرهنگی).

[ad_2]

کتاب La bouche de la grotte : Roman