خرید کتاب La crise malienne (Nouvelle édition) : Chronique d'un pays qui vacille

[ad_1]

نویسنده بحث های “Grin” را گزارش می کند ، اسمی که در مالی به این گروه از افرادی داده می شود که دوست دارند دنیای اطراف چای را از بین ببرند و از نو کار می کنند و یک مرکز مورد علاقه آنها مشترک است. اعضای گرین در مورد حوادثی که مالی را لرزاند صحبت می کنند ، به ویژه از مارس 2012 ، هنگامی که رژیم نصب شده دموکراتیک از سال 2002 پس از شورش در اردوگاه نظامی کتی سرنگون شد.

[ad_2]

کتاب La crise malienne (Nouvelle édition) : Chronique d'un pays qui vacille