خرید کتاب La croyance et ses horizons normatifs

[ad_1]

“چه چیزی را باید باور کنیم؟ این مسئله اصلی مباحث فلسفی در اخلاق اعتقاد است ، حوزه پیچیده ای از فلسفه معاصر که در آن هنجارگرایی ، نظریه های دانش و روانشناسی آمیخته شده است. به طور خاص ، این کتاب به این سال می پردازد که آیا باید برخی چیزها را به این دلیل درست بدانیم یا مفید هستند؟ چه چیزی را باور کنیم که شواهد با مزایای عملی داشتن یک اعتقاد خاص برخورد کند؟ تحت چه شرایطی باید به یک چیز مفید ، حتی اگر درست نباشد ، ایمان داشته باشیم؟ این س questionsالات نمی توانند از بحث های بیشتر در مورد خودمختاری و مسئولیت ما در مورد اعتقادات خود جلوگیری کنند.

[ad_2]

کتاب La croyance et ses horizons normatifs