خرید کتاب La culture de la paix : une inspiration africaine

[ad_1]

هرکسی که بگوید: “فرهنگ صلح” پژواکی را می شنود: “یونسکو”. مورد اخیر با این مفهوم در ارتباط است که منبع الهام آن آفریقاست. در این قاره است که مفهوم “فرهنگ صلح” برای اولین بار در کنگره ای که در سال 1989 توسط یونسکو در ساحل عاج برگزار شد ، تعریف شد. پس از یک دهه تجربه در این زمینه ، مفهوم فوق کاملاً در دستور کار سازمان ملل قرار می گیرد. این اثر تاریخچه این مفهوم “فرهنگ صلح” را ترسیم می کند.

[ad_2]

کتاب La culture de la paix : une inspiration africaine