خرید کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI

[ad_1]

این کتاب فرصتی را برای یادآوری نه تنها این استاد کرسی قانون تعهدات ، یعنی Bonaventure اصلی Olivier KALONGO MBIKAYI فراهم می کند ، بلکه همچنین ایده های کلیدی که وی را مشخص می کند: ذات الزامی بودن تعهد است. از ماده 33 قانون مدنی کتاب سوم ، نیروی الزام آور قرارداد ، رضایت طرفین قرارداد ، استقلال اراده در شکل گیری قراردادها ، نقش قاضی در قرارداد اما مهمتر از همه ایده جبران خسارت توسط نویسنده خسارت. این ترکیبات بحثی را ایجاد می کنند که می تواند منجر به پیشنهادات مشخصی برای اصلاح قانون اوراق قرضه شود.

[ad_2]

کتاب La réforme du droit des obligations en RD Congo : Mélanges à la mémoire du Doyen Bonaventure Olivier KALONGO MBIKAYI