خرید کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France

[ad_1]

در حال حاضر خطر بازگشت دارایی وجود دارد. فقدان انسان شناسان در این زمینه منجر به استفاده مجدد از مردم شناسی توسط فعالانی شده است که سنت های مردمی را به یک تفسیر مجدد اساسی و محافظه کارانه تبدیل می کنند. چشم انداز ارائه شده در اینجا استفاده از سیاست های میراث برای پیشرفت در انسان شناسی است.

[ad_2]

کتاب La Régression du patrimoine : Etudes de cas en Italie et en France