خرید کتاب La Reine des Triades

[ad_1]

2042. Orca حامی حیله گر و بی تدبیر سابق جاده Orca یک امپراتوری قدرتمند را بنا می کند. در سیاست ، تجارت و رسانه ، او آرام و متفکر است ، در حالی که در خیابان ها ارتباطات قدیمی او برای رسیدن به اهدافش ، هر اتفاقی که بیفتد ، به او خدمت می کند. چه کسی به فراموشی می افتد؟ چه توافق نامه ها و اتحاد های جدیدی منعقد خواهد شد؟ و در آخر چه کسی مزیت را حفظ خواهد کرد؟ در جلد دوم حماسه پایان جهان Les Ombres Grimpantes – آینده ای نزدیک! “شما چگونه امپراتوری می سازید؟ ممکن است بپرسید.” ملکه سه گانه ها با خون ، خیانت و پشتکار جواب می دهد.

[ad_2]

کتاب La Reine des Triades