خرید کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale

[ad_1]

در کلیسای محلی است که بسیاری از ما در مواقع بحران ، بیماری و رنج با کسی تماس می گیریم که متخصص کمک به روابط برای حمایت معنوی ، تشویق و راهنمایی است. در کلیساها شاهد قدرت دعا و راحتی روح القدس هستیم که زندگی را دگرگون می کند. کلیساهای محلی از طریق ستایش و دوستی قدرت بهبود را نشان می دهند. از طریق این کتاب ، مشاوران مسیحی و کلیساهای محلی می توانند یاد بگیرند که چگونه انواع برنامه ها و روش ها را برای آموزش و ایجاد انگیزه در مشاوران محلی که افراد افسرده و صدمه دیده را به سمت عیسی مسیح راهنمایی می کنند ، توسعه دهند. مهمترین این نشانه ها بخشش است.

[ad_2]

کتاب La relation d'aide chrétienne dans l'église locale