خرید کتاب La réserve kabyle

[ad_1]

“در خارج از روستا ، هیچ چیز ما را علاقه مند نمی کند ، جز این که زمین شاخ گاو را روشن می کند ، دریا بی کف است ، که شب مرده ها به صورت پروانه برمی گردند ، که مار هفت دارت دارد ،” جهان “از هفت آسمان تشکیل شده است ، هر کسی که مخلوط آب و عسل بنوشد خواهد مرد ، که جغد پیام آور مرگ است ، که منشا کودکان بد را می بلعد”. این داستان سفری است که در آن نویسنده باعث می شود تا تفاوت ها و سختی های فرهنگ کابیل آغشته به تخیل مدیترانه ای و متأثر از واقعیت های پس از استقلال 1962 را ببینیم و احساس کنیم.

[ad_2]

کتاب La réserve kabyle