خرید کتاب La réussite de l'enfant d'un paysan africain : Parcours atypique

[ad_1]

در این زندگینامه ، نویسنده اقدامات فرهنگی آفریقا ، زندگی پدر و مادرش در یک محیط دهقانی ، حرفه غیرمعمول آموزشی ، کارآفرینی و حرفه ای خود را برجسته می کند. استراتژی های جالبی را که وی برای راه اندازی مشاغل به کار برده ارائه می دهد. وی همچنین آینده کشورش ، چاد را زیر سال می برد و افکار خود را در مورد واقعیت های جامعه و جنبه های سیاسی و اجتماعی-اقتصادی که زندگی اقتصادی و انسجام اجتماعی را در کشور تضعیف می کند ، بیان می کند.

[ad_2]

کتاب La réussite de l'enfant d'un paysan africain : Parcours atypique