خرید کتاب La revanche des animaux : Tragi-comédie animalière

[ad_1]

پس از هزاران سال حاکمیت دیکتاتوری بشر بر دنیای حیوانات ، ناگهان باد شورش می وزد. نمایندگان اشراف قفس های اداری ، حیوانات سنگین یا آزمایشگاه به نفع انحصار انسان و بدون غفلت از قربانیان شیمی کشنده شیطانی آن ، در یک تظاهرات استادانه تحقق می یابد که در آن همزیستی می کنند ، شعارهای انتقام جویانه یا انتقام جویانه خود را می زنند. کودتای کلیدی ، اینجا رئیس سیاره زمین در اسکله است. آتش بس؟ بله اما در شرایط …

[ad_2]

کتاب La revanche des animaux : Tragi-comédie animalière