خرید کتاب La troisième guerre du Burkina Faso 2015-2020 : Les conditions de la victoire

[ad_1]

از سال 2015 تا امروز کلمه تروریسم در بورکینافاسو بر زبان همه مانده است. در عوض ، این یک جنگ نهفته با اشغال کل بخشهای سرزمین ملی است. شکل دولتی که از استعمار به وجود آمده است ، توسعه ناموزون مناطق و عدم آمادگی نظامی منجر به این درگیری مرگبار شده است. استقلال و حاکمیت کشور لزوماً با توسعه هماهنگ مناطق و با بازدارندگی معتبر نظامی تضمین خواهد شد. برای دستیابی به این هدف ، فدرالیسم مناسب تر از عدم تمرکز در یک کشور متمرکز است.

[ad_2]

کتاب La troisième guerre du Burkina Faso 2015-2020 : Les conditions de la victoire