خرید کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie

[ad_1]

بحران کلی است. این سیاره در حال گرم شدن است ، امور مالی قانون خود را تحمیل می کند و سیاست ها هم تراز می شوند. مردم در رکود زندگی می کنند. بنابراین بحران تمدن است. خود سرمایه داری آن را منسوخ می کند. اگر راه های یک دموکراسی نوین در شرایط بحرانی کشف شود ، شاید ضروری نباشد که به یک فاجعه تبدیل شود. برای پس انداز هزینه ای باید پرداخت کنید: آزادی جدید ما را دوباره ابداع کنید! ما می توانیم به جای ماساژ دادن خود در جمع ربات های خدماتی ، خود را به یک Sapiens Solidaris Responsabilis بازآفرینی کنیم. افق شیوع را فقط می توان در یک تمرین جمعی شفافیت و مسئولیت ترسیم کرد: دموکراسی خودمدیریتی.

[ad_2]

کتاب L'autogestion : Un impératif pour la démocratie