خرید کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès

[ad_1]

چگونه می توان فهمید که مردم در کاری که انجام می دهند موفق می شوند ، در حالی که دیگران این کار را نمی کنند؟ چه تفاوتی بین آنها ایجاد می شود؟ این ذهنیت است که بین افراد موفق و ناموفق تفاوت ایجاد می کند. نویسنده نشان می دهد که دومی با حفظ پیوندهای قوی اعتیاد به سختی می توانند از منطقه راحتی خود خارج شوند. اولی ها ذهن مستقل تری دارند ، احساس مسئولیت به آنها اجازه می دهد تا بدانند کجا هستند ، به کجا می روند و آیا به تدریج به سمت هدف خود پیش می روند. این کتاب ، پس از یک مطالعه تشخیصی ، روشی را پیشنهاد می کند که به تغییر ذهنیت کمک می کند.

[ad_2]

کتاب L'autonomie de l'esprit : La clé du succès