خرید کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman

[ad_1]

چه چیزی از شروع کار حرفه ای شما هیجان انگیزتر است؟ چه انگیزه ای می تواند بیشتر از شرکت در کاری باشد که فراتر از ما باشد ، در پروژه ای که همه از آن بهره مند می شوند و چنان در ناخودآگاه جمعی ادغام می شود که به همان اندازه همه جا شفاف است؟ دقیقاً در اینجا همان چیزی است که قهرمان جوان ما در خارج از دانشگاه منتظر است. او جهانی را می بیند که پیش از او در لیاقت خدمت به جامعه پیچیده است. انتظار می رود پروژه بزرگراه جدید کار او را به سمت شکوه و عظمت آغاز کند. اما آیا او می داند چه کسی واقعاً از خدمات و کار فداکارانه او بهره مند خواهد شد؟

[ad_2]

کتاب L'autoroute ou la piste cyclable : Roman