خرید کتاب L’autre moitié de la modernité. Conversations avec Joseph Yvon Thériault

[ad_1]

کارهای جامعه شناسی جوزف ایوان تریول کمک کم نظیری مانند ارزشمند در تفکر درباره چالش های جوامع مدرن ارائه می دهد. این بیش از چهل سال تأمل در مورد کبک ، آکادیا ، فرانکوفونی کانادا و “ملت های کوچک” را پوشش می دهد. مانند سایر متفکران بزرگ ، “جهانی مشترک” به اندازه کافی غنی و مشترک را فراهم می کند تا با دقت و تنوع موضوعات سیاسی اجتماعی دیروز و امروز را در نظر بگیرد. این مکالمات بین دو جوان دانشگاهی ، یکی از مورخان ، دیگری از جامعه شناسان و جوزف ایوان تریو ، منجر به توضیح این اثر اصلی در خدمت اطلاعات معاصر می شود. آنها در همان مسیرهایی که اهمیت این “نیمه دیگر مدرنیته” ، این اجتماعی ، تاریخی و فرهنگی جهانی که تجسم اصول و فرایندهای عالی مدرن است.

[ad_2]

کتاب L’autre moitié de la modernité. Conversations avec Joseph Yvon Thériault