خرید کتاب L'autrement-scruté des styles : Du panégyrique au pamphlet

[ad_1]

نویسنده این کتاب چه کاری انجام می دهد؟ ایده های از پیش تصور شده را به لرزه در می آورد. کسانی که فقط یک صورت وانمود می کنند ماسک می زنند. و برای متزلزل کردن اوضاع ، یک معناشناس که در او پنهان است ، فیلسوف را زنده می کند: فرد شامل بیش از یک نفر است. با ارتباط دادن افراد مورد نظر با ضمایر در ابتدای جمله ، آن را توسعه می دهد. آیا به دلیل موقعیتی که دارند ، این جایگزین های شخصی از قبل یک نحو تشکیل نمی دهند؟ این در سطح فردی است. در مورد سطح جمعی ، این شباهت بی طرفی وجود دارد که سبک های مورد توافق را در بر می گیرد. از این رو نام آنها “عملکردی” است. صرف نظر از همه این ویژگی های کوتاه مدت ، آنها هنوز هم باید بتوانند به تنظیمات اصلی خود برگردند.

[ad_2]

کتاب L'autrement-scruté des styles : Du panégyrique au pamphlet