خرید کتاب L'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo : De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو از سال 1990 به بعد ، مانند سایر کشورهای آفریقایی ، دستخوش تغییرات سیاسی شده است که ساختار سیاسی نهادی و داخلی آن را تحت الگوی دموکراتیک سازی به هم زده است. در این زمینه است که باید ظهور دادگاه های قانون اساسی را تعیین کنیم. آنها با مداخلات پویای خود در ایجاد یک قانون قانون دموکراتیک ، دنباله ای از تحلیل را ارائه می دهند که نویسنده برای مطالعه در یک رویکرد مقایسه ای مبتنی بر کسانی که ارزش خود را در این زمینه ثابت کرده اند ، ارائه می دهد. در مورد خاص DRC ، نویسنده روشهای بهتر لنگر انداختن این نهاد را برای بهبود زندگی مدنی ، ضامن نهایی احترام به قانون ، یک دندانه مهم در تحکیم روند دموکراتیک بیان می کند.

[ad_2]

کتاب L'avènement de la justice constitutionnelle en République démocratique du Congo : De la Cour suprême de justice à la Cour constitutionnelle