خرید کتاب Le cycle des crises financières : Une étude approfondie des causes, des impacts et de la fréquence

[ad_1]

ما چهار دهه زیر دیکتاتوری امور مالی زندگی کرده ایم. بحران های مالی شدت ، محدودیت های آنها را به ما تحمیل می کنند و وقتی آنها امید به زندگی بهتر را به ما می دهند ، آنها را از ما دور می کنند. از این رو احساس ناامیدی ایجاد می شود. آنها حتی کسانی را که هستند تغییر می دهند و از نبوغ ما جلوگیری می کنند. آنها فوری انسان ما را تغییر می دهند ، همان لحظه که بیمار سلولهای سرطانی را به ارمغان می آورد. بنابراین چگونه می توانید از آن خلاص شوید؟ این کتاب راه حل های جدید اقتصادی جایگزین ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Le cycle des crises financières : Une étude approfondie des causes, des impacts et de la fréquence