خرید کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu

[ad_1]

جمهوری دموکراتیک کنگو (RD Congo) از سال 2006 به مسیر تمرکززدایی سیاسی-اداری بازگشته است. این مقاله ، با توجه به پرونده استان کیوو جنوبی ، س howال می کند که چگونه دولت پارلمان استان نقش خود را بازی می کند یا خیر. . این عوامل و فرایندهایی را شناسایی می کند که در ایجاد این وضعیت نقش دارند و بنابراین کار پارلمان استان را به سمت حاشیه های رضایت بخش یا نامطلوبی سوق می دهد ، نه تنها برای خود مجلس ، بلکه همچنین برای جامعه سیاسی که نماینده آن است و به نمایندگی از آن عمل می کند.

[ad_2]

کتاب Le régionalisme politique en république démocratique du Congo : Enjeux et défis de l'Administration publique parlementaire provinciale, cas de la province du Sud-Kivu