خرید کتاب Le regroupement des droites à la Libération : La création du Parti républicain de la Liberté – (1944-1951)

[ad_1]

گروه حقوق آزادی خواهان حاملگی یک حزب کوچک ، کم شناخته شده را که ادعا می کند میانه رو است و برچسب جناح راست را که حقوق پراکنده در جمهوری چهارم ، حزب آزادی جمهوریخواه (PRL) را گروه بندی کرده است ، رد می کند. تداوم دهنده غیرمستقیم PSF سرهنگ لا روکو ، که در پایان جنگ به طرز غیرقابل جبرانی منحل شد ، PRL به تأسیس RPF کمک کرد. این کتاب باعث می شود ما یک زندگی داخلی غنی را کشف کنیم ، ساخته شده از امیدها در برابر یک زمینه سیاسی جدید ، ترس از مواجهه با واقعیت جدید بین المللی ، اما همچنین اختلافات و تفرقه ها در اطراف گزینه های بزرگ ایدئولوژیک آن لحظه. زندگی او کوتاه بود ، اما از شدت زیادی برخوردار بود.

[ad_2]

کتاب Le regroupement des droites à la Libération : La création du Parti républicain de la Liberté – (1944-1951)