خرید کتاب Le rôle des États africains dans l'encadrement juridique des migrations sud-nord et sud-sud

[ad_1]

مهاجرت از جنوب به شمال و جنوب به جنوب خبر داغی است و ابزارهای قانونی که باید آنها را تنظیم کند توسط مردم نادیده گرفته می شود و توسط حقوقدانان به اندازه کافی تحلیل نمی شود. نقش دولتها ، سازمانهای منطقه ای و بین المللی آنها در تدوین قانون بین المللی مهاجرت اساسی است. این اثر دو وضعیت را مشخص می کند که رفتار کشورهای آفریقایی از زمان الحاق آنها به حاکمیت ملی را مشخص می کند. علاوه بر این ، نویسنده به تناقضات سازمان های جامعه آفریقای غربی در مورد مسئله مهاجرت اشاره می کند.

[ad_2]

کتاب Le rôle des États africains dans l'encadrement juridique des migrations sud-nord et sud-sud