خرید کتاب Les balafres du pouvoir : Roman

[ad_1]

کمو یک پادشاه است که استبداد او باعث سقوط خود می شود و مردمش را در راه تبعید سوق می دهد. بنابراین نسل جدید سعی خواهد کرد مسئولیت شکست نسل های قدیمی را به عهده بگیرد.

[ad_2]

کتاب Les balafres du pouvoir : Roman