خرید کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique

[ad_1]

تردیدی نیست که روان انسان جایگاه حرکتهای مختلف قهقرایی است و حتی برخی از آنها برای عملکرد بهتر آن ضروری است. آنها در طول رشد ، اعم از طبیعی و آسیب شناختی ، در دستگاه روانی و در روان بزرگسالان وجود دارند که این امر با تغییرات هنجار یا یک سازمان آسیب شناختی مرتبط است. این کتاب مفهوم رگرسیون را در نظریه روانکاوی کلاسیک به روز شده مرور می کند.

[ad_2]

کتاب Les régressions intrapsychiques : Une révision de leur conception dans la théorie psychanalytique