خرید کتاب Les risques psychosociaux au travail : Droit et prévention d'une problématique de santé publique

[ad_1]

خطرات روانی-اجتماعی به اصطلاح در کار بیانگر تحقیر نسبت به استاندارد و ماتریس اساسی مطلق حقوق بشر است: شأن و منزلت انسان. شکل رنج در کار ، شرایط ناشایست و سازماندهی کار (به معنای سازمان ملل) منجر به تجدید حیات نژاد بشر می شود ، که به عنوان ابزاری برای تولید به ضرر حقوق اساسی آن مانند حق سلامتی در کار شناخته می شود.

[ad_2]

کتاب Les risques psychosociaux au travail : Droit et prévention d'une problématique de santé publique