خرید کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale

[ad_1]

سی سال باشکوه: عبارتی است که برای تعیین دوره از پایان جنگ جهانی دوم تا “شوک نفتی” 1973 به کار رفته است. اینها سالها رشد اقتصادی قوی برای همه کشورهای به اصطلاح پیشرفته ، به ویژه برای کشورها است ویران شده توسط جنگ ، مانند فرانسه ، آلمان ، ایتالیا یا ژاپن ، بلکه برای ایالات متحده و کانادا. در مورد فرانسه بیش از هر چیز این عبارت برای برجسته سازی پدیده های تغییرات بزرگ ، نه تنها اقتصادی ، بلکه اجتماعی ، جمعیتی و فرهنگی نیز به کار رفته است. اوضاع در کبک و کانادا به عنوان یک کل بخشی از همین جنبش است ، اما بدیهی است با ویژگی هایی خاص ، که جنبه های کمتر “با شکوه” آن زمان را نیز برجسته می کند.

[ad_2]

کتاب Les Trente Glorieuses : Un fordisme à forte tonalité libérale